Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione” powstała z inicjatywy jej Założycielki dr  hab. Anny Ujwary-Gil w 2015 roku. Fundacja posiada osobowość prawną poświadczoną numerem KRS: 587704 nadanym w dniu 25 listopada 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym celem Fundacji „Cognitione” jest

 • Działalność naukowa, badawcza, innowacyjna, związana z przedsiębiorczością, a także oświatowa w oparciu o prowadzenie różnorodnych programów badawczych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki, w zakresie nauk społecznych, humanistycznych i informatyki.

 • Wsparcie i rozwój potencjału naukowo-badawczego i funkcjonowania podmiotów w otoczeniu.

 • Promowanie współpracy między nauką i biznesem.

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 

 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych skierowanych do pracowników nauki i doktorantów. Dopuszcza się również organizację tego typu wydarzeń skierowanych do szerszej grupy odbiorców i specjalistów różnych dziedzin,
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, wydawniczej, wystawienniczej lub szkoleniowej w zakresie objętym celami statutowymi, a także skierowanej na rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości,
 • podnoszenie kompetencji członków Fundacji oraz rozwoju potencjału naukowo-badawczego Fundacji;
 • organizowanie i udział w wydarzeniach naukowych, oświatowych i innych zgodnie z celami statutowymi Fundacji,
 • redagowanie i publikowanie czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) o numerach: 2299-7326 (Online) 2299-7075 (Print),
 • organizację konferencji naukowej Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu, pt. „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów”,
 • redagowanie i publikowanie monografii pokonferencyjnej pt. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów,
 • udział lub współdziałanie w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji, prowadzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla pracowników naukowych, akademickich, młodzieży szkolnej, akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

Zarząd Fundacji

Dr hab. Anna Ujwary-Gil – Prezes Fundacji

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii. Redaktor naukowy kilkunastu monografii, autorka dwóch książek, artykułów z zakresu zarządzania wiedzą, kapitału intelektualnego, modeli biznesu, czy analizy sieci organizacyjnej. Od 2011 założycielka i Redaktor Naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). W 2010 roku jej książka zatytułowana „Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa” wydana w CH&Beck w Warszawie otrzymała prestiżową nagrodę naukową w kategorii „Monografie” przyznaną przez Polską Akademię Nauk. Kierownik projektu w ramach Narodowego Centrum Nauki SONATA oraz badacz (senior researcher) 7 Ramowego Programu UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP). Od ponad piętnastu lat organizatorka oraz redaktor naukowy cykli konferencji Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu, które organizowane są każdego roku w czerwcu pod stałym hasłem: „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów”, po których publikowane są w ramach serii wydawniczych recenzowane monografie abstraktowane w Web of Science.

 

Dr hab. Natalia Potoczek – Wiceprezes Fundacji

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), socjolog (Uniwersytet Jagielloński). Adiunkt Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (INE PAN). Jest konsultantem naukowym oraz ekspertem w Pracowni Analiz Procesowych i Sieciowych Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę „Cognitione”. Jako redaktor oraz recenzent pracuje na rzecz czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). Aktywnie działa na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i sferą publiczną. Zrealizowała klika staży naukowych w przedsiębiorstwach, uczestnicząc między innymi w projektach prowadzonych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Realizuje projekty naukowe, konsultingowe i dydaktyczne: we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; w ramach konferencji naukowej: „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów” z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN oraz z ramienia JEMI z Instytutem Badań Systemowych PAN w ramach konferencji „Nowe koncepcje modelowania procesów oraz wdrożeń zarządzania procesowego”. W pracy badawczej i konsultingowej łączy wiedzę i wieloletnie doświadczenia w dwóch nurtach badawczych: Business Process Management oraz Human Resource Management. Ostatni projekt badawczy sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki zakończyła monografią pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo, opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Danel Habura – Członek Zarządu