Vinaora Nivo Slider 3.x

Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione” powstała z inicjatywy jej Założycielki dr  hab. Anny Ujwary-Gil w 2015 roku. Fundacja posiada osobowość prawną poświadczoną numerem KRS: 587704 nadanym w dniu 25 listopada 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym celem Fundacji „Cognitione” jest

 • Działalność naukowa, badawcza, innowacyjna, związana z przedsiębiorczością, a także oświatowa w oparciu o prowadzenie różnorodnych programów badawczych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki, w zakresie nauk społecznych, humanistycznych i informatyki.

 • Wsparcie i rozwój potencjału naukowo-badawczego i funkcjonowania podmiotów w otoczeniu.

 • Promowanie współpracy między nauką i biznesem.

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 

 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych skierowanych do pracowników nauki i doktorantów. Dopuszcza się również organizację tego typu wydarzeń skierowanych do szerszej grupy odbiorców i specjalistów różnych dziedzin,
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, wydawniczej, wystawienniczej lub szkoleniowej w zakresie objętym celami statutowymi, a także skierowanej na rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości,
 • podnoszenie kompetencji członków Fundacji oraz rozwoju potencjału naukowo-badawczego Fundacji;
 • organizowanie i udział w wydarzeniach naukowych, oświatowych i innych zgodnie z celami statutowymi Fundacji,
 • redagowanie i publikowanie czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) o numerach: 2299-7326 (Online) 2299-7075 (Print),
 • organizację konferencji naukowej Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu, pt. „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów”,
 • redagowanie i publikowanie monografii pokonferencyjnej pt. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów,
 • udział lub współdziałanie w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji, prowadzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla pracowników naukowych, akademickich, młodzieży szkolnej, akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

Zarząd Fundacji

Dr hab. Anna Ujwary-Gil – Prezes Fundacji

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii. Redaktor naukowy kilkunastu monografii, autorka czterech książek, artykułów z zakresu zarządzania wiedzą, kapitału intelektualnego, modeli biznesu, czy analizy sieci organizacyjnej. Od 2011 założycielka i Redaktor Naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). Ekspert Laboratorium Analiz Sieciowych działającej jako Think Tank przy Fundacji Cognitione. Kierownik projektu w ramach Narodowego Centrum Nauki SONATA oraz badacz (senior researcher) 7 Ramowego Programu UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP).

 

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń – Wiceprezes Fundacji

Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK) w Katedrze Polityk Publicznych Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej. Ekspert i trener w projektach badawczo-wdrożeniowych z zakresu promocji przedsiębiorczości akademickiej i rozwoju kompetencji. Założycielka Laboratorium Dialogu UEK, inicjatywy łączącej środowisko uniwersyteckie, studentów, kadrę naukową i dydaktyczną ze środowiskiem biznesu i samorządem. Dyrektor Zarządzający międzynarodowego czasopisma naukowego "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) oraz Ekspert Laboratorium Analiz Sieciowych działającej jako Think Tank przy Fundacji Cognitione.

 

Mgr Danel Habura – Członek Zarządu