Vinaora Nivo Slider 3.x

 Laboratorium

Laboratorium Analiz Sieciowych zostało wyodrębnione jako jednostka organizacyjna Fundacji „Cognitione”.

 

Wizja Laboratorium Analiz Sieciowych

Wierzymy, że sieci są częścią naszej rzeczywistości. Przenikają naukę, technologię, biznes oraz gospodarkę, które możemy analizować przez pryzmat sieci relacji, interakcji oraz współzależności przyczynowo-skutkowych występującymi między danymi aktorami (węzłami) sieci.

 

Misja Laboratorium Analiz Sieciowych

Laboratorium Analiz Sieciowych tworzy i upowszechnia wiedzę i rekomendacje aplikacyjne (wdrożeniowe) w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych na poziomie mikro, meso i makro przez pryzmat sieci relacji bazujących na podziale zadań, wiedzy, zasobów oraz tworzeniu wartości opartej na synergii.

Ponadto, naszą misją jest realizacja międzynarodowych projektów naukowo-badawczych wspierających rozwój nauki i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa lokalnego i globalnego. Chcemy się wyróżniać poprzez współpracę z ludźmi i organizacjami z pasją do szerzenia wiedzy i nauki, chcących poprzez wspólną realizację projektów badawczo-rozwojowych wpływać na dokonywanie realnych zmian w otaczającym nas świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie niejednokrotnie dostęp do wiedzy i nauki jest utrudniony. Charakteryzuje nas wysoka jakość współpracy i świadczonych usług, opartej na zaufaniu i etycznym postępowaniu. Towarzyszy nam międzynarodowe grono ekspertów specjalizujących się m.in. w dokonywaniu analiz i rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych w oparciu o analizy sieciowe.

 

Cele Laboratorium Analiz Sieciowych

W Laboratorium Analiz Sieciowych szerzymy współpracę łącząc różne organizacje gospodarcze, naukowe i badawcze z specjalistami różnych dziedzin, aby w sposób globalny, holistyczny i interdyscyplinarny spojrzeć na pojawiające się problemy ekonomiczne, społeczne i gospodarcze. Inicjujemy współpracę między ośrodkami naukowymi i badawczymi w krajach rozwiniętych i rozwijających się, co umożliwi rozpowszechnienie wiedzy i nauki.

Cele szczegółowe

 • identyfikacja i analiza sieci społecznej, organizacyjnej i dynamicznej na poziomie mikro, meso i makro;
 • ocena potencjału społeczno-technicznego przedsięwzięć gospodarczych z perspektywy sieci relacji;
 • analiza przedsiębiorstw działających w różnych branżach gospodarki, funkcjonujących na różnych poziomach zagregowania (od pojedynczych jednostek biznesowych do struktur sieciowych o różnym profilu);
 • analiza instytucji okołobiznesowych w kontekście ich wpływu na rozwój gospodarczy;
 • analiza rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału społeczno-gospodarczego regionów;
 • holistyczne podejście do złożonych problemów społecznych i gospodarczych we współczesnym świecie;
 • rozpowszechnienie nauki oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • rozwój wiedzy i nauki oraz współpracy między jednostkami gospodarczymi, naukowymi i badawczymi w krajach rozwiniętych i rozwijających się;
 • pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych partnerów;
 • prowadzenie niszowych badań z wykorzystaniem analizy sieciowej;
 • pozyskiwanie finansowania z krajowych i międzynarodowych źródeł;
 • publikacja wyników prowadzonych badań w czasopismach krajowych i zagranicznych indeksowanych w bazach Scopus oraz Web of Science.

 

Co robimy

 • audyt sieciowy ukierunkowany na analizy aktorów społecznych sieci, zadań, wiedzy i zasobów dowolnych podmiotów;
 • ocena efektywności badanej sieci;
 • kompleksowa ocena parków i klastrów przez pryzmat analizy sieciowej;
 • holistyczne przedstawienie złożonego problemu decyzyjnego w ujęciu sieci korzyści, kosztów, szans i ryzyka oraz ich powiązań w celu znalezienia optymalnego rozwiązania;
 • ewaluacja instytucji, programów i przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych;
 • analizy uwzględniające kwestie zrównoważonego rozwoju (czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe).

 

Odbiorcy Laboratorium Analiz Sieciowych

 • instytucje publiczne (np. uczelnie, ministerstwa);
 • władze publiczne (ministerstwa, agencje rządowe, itp.)
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • instytucje otoczenia biznesu (parki, inkubatory, klastry itp.)
 • instytucje naukowe (np. uczelnie);
 • przedsiębiorstwa i sieci przedsiębiorstw;
 • szkoły (edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju).

Zarząd Laboratorium Analiz Sieciowych

Prezes

 

Dr inż. Anna Florek-Paszkowska, prof. uczelni

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako etatowy profesor na Wydziale Zarządzania w Centrum Católica Business School PUCP (Szkoła Biznesu nr 1 w Peru i jedna z najlepszych szkół biznesu MBA na świecie z czterokrotną akredytacją). Studentka znakomitego prof. Thomasa L. Saaty, USA (twórcy Analytic Hierarchy and Network Processes – AHP/ANP) z ponad 20-letnim doświadczeniem w stosowaniu i nauczaniu AHP/ANP. Autorka ponad 60 prac naukowych, współpracuje jako recenzent z wydawcami, t.j. Springer, Taylor & Francis, Emerald, Inderscience, International Journal of the Analytic Hierarchy Process, Associação Brasileira de Engenharia de Produção oraz Annals of Operations Research. Uczestniczyła w ośmiu projektach naukowych oraz organizacji międzynarodowych konferencji, a także wydarzeń w różnych krajach. Członek komitetu redakcyjnego w International Journal of the Analytic Hierarchy Process (IJAHP). Biegle wygłasza wykłady, prowadzi badania i współpracuje w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Obszary badawcze
zrównoważony rozwój; zrównoważona produkcja i konsumpcja żywności; spółdzielnie żywnościowe; wielokryterialne metody i problemy podejmowania decyzji; zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchii i Analitycznego Procesu Sieciowego (AHP/ANP) w problemach zarządczych, ekonomicznych i organizacyjnych; wirtualna edukacja; praca zdalna.

 

Członkowie Zarządu

Dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. instytutu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Założycielka i Redaktor Naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). Kierownik projektu w ramach Narodowego Centrum Nauki SONATA, także badacz 7 Ramowego Programu UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP). Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę „Cognitione”.

Obszary badawcze
analiza sieci społecznej, kapitał intelektualny przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą, modele biznesu.

Dr hab. inż. Anna Maria Lis, prof. uczelni

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Profesor Politechniki Gdańskiej, kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami. Współredaktor międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). Kierownik i wykonawca w projektach badawczo-naukowych realizowanych w ośrodkach akademickich, ekspert w projektach badawczo-wdrożeniowych zleconych przez władze publiczne. Brała udział w programach europejskich (INNET, COSME) i licznych stażach w zagranicznych uniwersytetach (m.in. University of Michigan, NUAA, Aalborg University, NTNU). Współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi, organizacjami klastrowymi i instytucjami otoczenia biznesu.

Obszary badawcze
współpraca międzyorganizacyjna w klastrach i organizacjach klastrowych; instytucjonalne wsparcie rozwoju innowacji; polityka innowacyjna; zarządzanie innowacjami i transfer technologii.

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń, prorektor uczelni

Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK) w Katedrze Polityk Publicznych Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej. Ekspert i trener w projektach badawczo-wdrożeniowych z zakresu promocji przedsiębiorczości akademickiej i rozwoju kompetencji. Założycielka Laboratorium Dialogu UEK, inicjatywy łączącej środowisko uniwersyteckie, studentów, kadrę naukową i dydaktyczną ze środowiskiem biznesu i samorządem. Dyrektor zarządzający międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) oraz Wiceprezes Fundacji Cognitione.

Obszary badawcze
rynek pracy; zatrudnienie; polityki publiczne; inwestycje.

Międzynarodowi Członkowie i Eksperci

Enrique Mu (USA)

PhD in Business Administration from the University of Pittsburgh. He is currently a full professor at Carlow University in Pittsburgh. He studied with Dr. Thomas L. Saaty, creator of the Analytic Hierarchy Process (AHP), who instilled in him the passion for decision making. His work in this area led him to receive a proclamation from the Major of the City of Pittsburgh in 2011. He has published more than 50 peer-reviewed papers in journals such as The International Journal of Production Economics, Expert Systems with Applications, IEEE Computers & Education and other academic outlets. He is Founder and Editor-in-Chief of the International Journal of the Analytic Hierarchy Process and has also written two popular books, published by Springer, about the AHP methodology. He received the “Friend of the Faculty of Informatics” recognition from the University of Zagreb due to his research collaboration with faculty and doctoral students in 2014.

Research areas
Management of technology innovations, strategic decision-making and management of higher education.

Milagros Pereyra-Rojas (USA)

PhD in Management from the Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University (CWRU), and an M.S. in Public Policy and Management from Carnegie Mellon University, USA. She has been executive director for the Latin American Studies Association (LASA), University of Pittsburgh, since 2003. She is also a research associate at CWRU where she is a founder and co-managing editor of the Engaged Management Review Journal dedicated to practitioner-scholar research. She has published peer reviewed papers in conference proceedings and academic outlets such as Latin American Research Review, Frontiers of Psychology, Academy of Management and the International Symposium of the Analytic Hierarchy Process (ISAHP). She is also co-author of books on managerial decision making using AHP. In 2019, she received the Carlow University Laureate award from her alma mater in recognition of her leadership and contribution to the academic community.

Research areas
Scholar-practitioner research, managerial decision-making using AHP

Flavia Braga (Peru, Brasil)

Doctor in Business Administration (Marketing) and Master in Business Administration (Internationalization of Education) at FUMEC University (Brazil). MBA in Marketing, MBA in Logistics, and MBA in Business. Graduated in Administration with Specialization in Foreign Trade. For over ten years, she has been a professor and researcher on issues related to internationalization, international trade, and international marketing in Brazil in important universities such as PUC-Minas, FIA Business School (São Paulo), and UNA. Since 2019 she has been an international marketing professor and branding-related researcher at CENTRUM Business School PUCP in Peru and leader of InnLab Smart City Peru. She is a journal referee of many important international journals and author of several papers.

Research areas
branding; consumer behavior; international marketing; and internationalization

Josef Jablonsky (Czech Republic)

PhD in operations research and econometrics at the Prague University of Economics and Business. He works as full professor at the Department of Econometrics, Faculty of the Informatics and Statistics at the same University. He is a member of several professional societies and former President of the Czech Society for Operations Research. He is a member of editorial boards of scientific journals – Central European Journal of Operations Research (Web of Science indexed), International Journal of Supply and Operations Management (Scopus indexed), International Journal of the Analytic Hierarchy Process, and others.

Research areas
data envelopment analysis, multiple criteria decision making, analytic hierarchy/network process, modelling, optimization

Shashi Bhattarai, Er., ME (Asian Institute of Technology, Thailand), BE (IIT Roorkee, India)

Shashi is practicing in industry with light touch in academic, Shashi’s 30 plus of work experience is nexus around decision analysis (mainly AHP based MCDM), innovation and entrepreneurship. He enjoys working with cross cutting the sectors, the research and industry touches from agribusiness to information technology; finance to medical; water supply, sanitation & hygiene (WASH) to energy. Shashi’s work and study geography also cross boundaries of Asia and Africa (Bhutan, Bangladesh, India, Thailand, Nepal in Asia and Ethiopia & Sierra Leone in Africa). His work as consultant includes multilaterals like The World Bank Group, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations and European Commission. Shashi spent around 15 years with Nepal Industrial Development Corporation, founded Development Dynamics Pvt. Ltd and Co-founded, Knowledge Holding International Pvt. Ltd., He is intermittently associated with Kathmandu University and Institute of Engineering, Tribhuvan University in Nepal.

Research and consulting areas
Application of Analytic Hierarchy Process (AHP); Innovation, Entrepreneurship, Business Incubation

Valerio Salomon (Brasil)

Valerio is an associate professor at Sao Paulo State University, Brazil, where he teaches multiple criteria decision-making (MCDM) and supply chain management (SCM), for graduate and undergraduate students. Prof. Salomon has a PhD on Engineering from University of Sao Paulo, and a post-doctoral research on the Analytic Hierarchy Process (AHP), under Prof. Thomas Saaty, at the University of Pittsburgh, USA. His main themes of research include applications of the AHP on SCM.

Research areas
applications of the AHP on Supply Chain Management (SCM)

Rafikul Islam (Malaysia)

Rafikul Islam obtained his M.Sc. (Applied Mathematics) from University of Calcutta, India and Ph.D. in Operations Research from the Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur. Presently, he is working as a Professor at the Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management Sciences of International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur. He served the university in various capacities, such as Head of the Department of Business Administration, Deputy Dean (Academic Affairs) of the Faculty of Economics and Management Sciences. He is a recipient of “Excellent Researcher Award”, “Quality Research Award” at the university level. Prof. Islam has published five books and over 90 research papers in local as well as international referred journals. Twelve students have completed their PhDs under his supervision as the main supervisor. Prof. Islam has presented over 60 papers in many countries of the world. Presently, he is the Chief Editor of IIUM Journal of Case Studies in Management. He is also an Associate Editor of two international journals and member of Editorial Board of several local and international journals, mainly published by Emerald and Inderscience. He can be contacted at Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or +60364214738.

Research areas
operations Management, Total Quality Management, Quality in Higher Education, Multiple Criteria Decision Making, Applications of AHP in Management and Social Sciences, Time Management, Green Supply-Chain Management

Yuji Sato foto 2

Yuji SATO (Japan)

Yuji SATO received a Ph.D. degree in Engineering from the Graduate School of Science and Technology, Keio University, Tokyo, Japan, in 1999. He works in the Graduate School of Management, Chukyo University as full professor. He was the dean of the school from 2017 to 2019. He published papers from prestigious journals such as International Journal of Production Economics, and Industrial Management & Data Systems. He is also the editorial board member of International Journal of the Analytic Hierarchy Process. In addition to the efforts of his academic pursuit, he is eager to train young researchers and to establish their academic research environment.

Research areas
decision-making, decision support systems, supply-chain network, and game theory.

Androniki Kavoura (Greece)

Androniki Kavoura is Professor at the University of West Attica, Greece. She completed her MSc in Media Management and her PhD in Communication and Culture from University of Stirling, Scotland, UK. She is a member of the editorial board of international journals, has co-chaired and participates in the scientific committees of international conferences and chairs the International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT).

Research areas
marketing communications, social media, branding, advertising, tourism marketing and culture.

Claudio Garuti-Anderlini, Civil Engineer, MSc (Chile)

30 years applying multicriteria decision making methodologies in private and publics projects. Lectures and Seminar in different Universities in Chile and around the world, as well as seminars and workshops in public offices and institutions in very different fields. Author of “Measuring in Weighted Environments: Moving from Metric to Order Topology”. Book of compatibility measurement in decision making (2012). Co-Author of “Toma de Decisiones en Escenarios Complejos”. Book of AHP and ANP, theory and examples. Editorial University of Santiago (2005). Permanent membership of the Biannual World Symposium on the Analytic Hierarchy Process (ISAHP). Since 1993, partner and manager of "FULCRUM Engineering Ltd." a Multicriteria Decision Making Consulting Firm. Since 2018, partner and manager of “Medical Sapiens SpA” a Clinical Decision Support System (CDSS) Consulting Firm. www.medicalsapiens.com

Research areas
developing the "Medical Sapiens" Software, a CDSS for Telemedicine (see at www.medicalsapiens.com). Developing Multicriteria Decision Making Projects in many different areas. Lectures in Multicriteria Decision Making, theory and practice (particularly with AHP/ANP). Helping in the development of an AHP software “Total Decision” (Spanish and English version).

Lourdes Ortiz (Venezuela, Peru)

Ph.D. in Business Information Systems, finished at Polytechnic University of Madrid, Spain. She works as a part-time professor at the Department of Management at Centrum Católica Business School PUCP (No.1 Business School in Peru and one of the best MBA business schools in the world with four accreditation), part-time profesor and Coordinator of the Master's Degree in Systems Management as well as the associated diplomas at Post-Graduate Faculty at Metropolitan University (UNIMET), Venezuela and part-time profesor at Engineering Faculty at Andres Bello Catholic University(UCAB), Venezuela. She is a member of Editorial committee of Forum Empresarial Journal published biannually by the Center for Business Research and Academic Initiatives at the University of Puerto Rico, Río Piedras Campus. Her professional experience includes teaching, research and consulting on various topics of business management, entrepreneurship, technology management, innovation and knowledge management. She was Chair of Academic Area at Centrum PUCP, director of UCAB School of Computer Engineering, director of UCAB Engineering Research and Development Center, Director of UCAB Tekhné research journal. Her research works are present in publications and events in 6 American countries and 2 European countries. She has been an advisor and consultant to more than 30 Venezuelan companies and some international corporations and university institutions, in projects in their areas of specialty and with greater emphasis on topics aimed at research, development and innovation in the Venezuelan productive and university sector.

Research areas
digital transformation, knowledge management, innovation management, academic research management and technology management

Govind Seepersad (Trinidad and Tobago)

PhD in Agricultural Economics, MSc Agricultural Economics, BSc Agriculture, two diplomas as well as a Certificate Teaching and Learning. He is Lecturer in the Department of Agricultural Economics and Extension at the University of the West Indies, St Augustine, Trinidad where he teaches International Trade Policy, Project Appraisal and Implementation, Marketing, Agribusiness and Entrepreneurship courses. In addition to lecturing, his other experience includes developing programmes tertiary-level courses in Entrepreneurship and agricultural development programmes for a number of regional and international agencies. He has worked for over 25 years doing policy analysis, competitiveness, and value chain studies in many countries. His work experience spans the Caribbean, North and Central America, and the European Union, having done many market-related studies for export of fresh produce and advisories for trade negotiation. He is a senior representative in the Market Information of the Americas (MIOA) and has substantial expertise in the Terminal Markets of the USA, and Canada as well as those in the Caribbean. In addition to numerous publications, he has developed a series of educational video production (Documentaries) – Long-form research publication (Film).

Research areas
international trade, marketing, entrepreneurship, value chain, climate change

Jose Megallanes (Perú)

Director of the Institute of Social Analytics and Strategic Intelligence at Pontificia Universidad Catolica del Perú (PUCP). Professor at PUCP. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) and Visiting Professor at Evans School of Public Policy and GovernanceUniversity of Washington. PhD in Computational Social Science (George Mason University), Doctor in Psychology (UNMSM), Master in Political Science (PUCP), Bachelor in Computer Science (UNMSM).

Research areas
computational public policy analysis, social simulation and analytics, decision making for governance complexity

Antonella Petrillo (Italy)

Antonella Petrillo is a Mechanical Engineer. She began her engineering studies at the University of Cassino, Italy. After successfully completing this phase, she achieved her Ph.D. in Mechanical Engineering on Multi-Criteria Decision Making at the University of Cassino. Currently she is Professor in Department of Engineering of University of Napoli “Parthenope”. She serves as member the Scientific Committee the doctoral program in Energy Science and Engineering (ESE) at University of Napoli “Parthenope”. She has over 160 Scientific Publications on International Journals and Conferences and she is author of 5 books on Innovation and Decision Making in Industrial Applications and Engineering. Furthermore, she is Associate Editor for the International Journal of Analytic Hierarchy Process (IJAHP) and for International Journal of Sustainable Engineering (IJSE). She has worked in cooperation with many Companies (e.g. MBDA, SKF Industry, ABB Sace, FCA, Schneider Electric, ALSTOM, etc.) as well as Scientific Responsible and Senior Scientists in Projects (e.g. Governance Models, Reconfiguration and Monitoring in Port & Logistics, Crisis & Disaster Management in Industrial Facilities).

Research areas
multi-criteria methods for problem solving and decision making (AHP/ANP); sustainability (life cycle assessment, circular economy), digitalization and smart manufacturing, behavioral sciences.

Wiktor Adamus (Poland)

Wiktor Adamus received a Ph.D. degree in management from the Agicultural University Kraków, Poland. Habilitated doctor in the field of social sciences in the discipline of economics. He is working as a Professor at the Institute of Economics, Finance and Management of Jagiellonian University at Kraków. He is head of the Department of Quantitative Methods. He is the Rector of the Higher School of Insurance in Krakow. He has published seven books and more than 200 peer-reviewed papers in journals. Twenty seven students have completed their PhDs under his supervision as the main supervisor. He has 30 years of experience applying and teaching AHP/ANP. He is creator of two new methods in Management: the motivational theory of the importance of needs, goals and values and new method job evaluation. He cooperates with consulting and training companies and business institutions.

Research areas
sustainable development; sustainable food production and consumption; food cooperatives; multicriteria methods for problem solving and decision making; application of the Analytical Hierarchy Process and Analytical Network Process (AHP/ANP) in management, economics and social sciences, management of technology innovations, strategic decision-making and management of higher education, econometrics, human resource management (HRM), smart and compact city, quality management, shal gas, operations research (OR).

Alex Llaque (Peru)

Research professor at Centrum Business School of the Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor in Administrative Sciences from the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru. Master in Finance from the National University of Trujillo, Peru. Chemical Engineer from the National University of Trujillo, Peru. Bachelor of Chemical Engineering from the Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pade Marketing ESAN, Diploma in Human Resources, Coaching and Consulting from Ricardo Palma University, Executive Edex in Management of CENTRUM. Diploma in university teaching at the Universidad Autónoma del Perú. Corporate experience in transnational companies in the commercial area. Professional experience, Commercial Support Manager at CrediScotia Financiera S.A., Product Manager - Training and Development at AC Farma S.A., Promotion and Training Manager, Product Manager and District Manager at Farmakonsuma S.A. Commercial representative at 3M del Perú S.A. and ABBOTT Laboratorios S.A.

Research areas
entrepreneurship, intrapreneurship, business management, marketing and sales, Smart city.

Alessio Ishizaka (UK)

He is Head of supply chain, information systems and decision making department and distinguished professor at Neoma Business School, France. He was Full Professor in Decision Analysis, research lead and Founding Deputy Director of the Centre of Operations Research and Logistics (CORL) at the Portsmouth Business School of the University of Portsmouth, UK. He received his PhD from the University of Basel (Switzerland). He worked successively for the University of Exeter (UK), University of York (UK) and Audencia Grande Ecole de Management Nantes (France). He has been visiting professor at the Università del Sannio, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Trento, INSA Strasbourg, Université de Lorraine, Universität Mannheim, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universität der Bundeswehr Hamburg, Université d’Aix-Marseille, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi della Tuscia and Università degli Studi di Padova. His research is in the area of decision analysis, where he has published more than 120 papers. He is regularly involved in large European funded projects. He has been the chair, co-organiser and guest speaker of several conferences on this topic. Alongside his academic activities, he acts as a consultant for companies in helping them to take better decisions. He has written the key textbook Multicriteria Decision Analysis: methods and software.

Research areas
decision analysis

Vitaliy Tsyganok (Ukraine)

Vitaliy Tsyganok obtained his Ph.D. degree in Computer Science and later the scientific degree of Doctor of Engineering in System Analysis and Decision Making at the Institute for Information Recording of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. He is presently the Head of Laboratory for Decision Support Systems at this institute. He is a professor at the Institute of Special Communication and Information Protection of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” and at the Faculty of Information Technology of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Research areas
expert assessment methods, decision-making support, operations research, systems analysis, and mathematical modelling of complex weakly structured systems.

Vincent Charles, PhD, PDRF, FRSS, FPPBA, MIScT (Peru, UK)

Postdoc from the National University of Singapore. He is a Full Professor and the Director of the Research Centre for Value Chain Innovation at CENTRUM Católica Graduate Business School, Peru. He further holds multiple visiting professorship positions across the globe. He has more than two decades of teaching, research, and consultancy experience, having been a full professor and director of research for more than a decade in triple-crown business schools. He holds Executive Certificates from MIT, HBS, and IE Business School. He has published over 150 research outputs and is the recipient of many international academic honours and awards. AWS Certified Cloud Practitioner, AWS Accredited Educator, Certified Six Sigma Black Belt, and Advance HE Certified External Examiner, UK. He serves as the Editor in Chief of the International Journal of Business and Emerging Markets, and as an Associate Editor for the Journal of the Operational Research Society, RAIRO – Operations Research, Expert Systems with Applications, Machine Learning with Applications, Intelligent Systems with Applications, and Decision Analytics Journal. He has also served as a special issue editor for many journals of repute and has published written and edited books with Springer, Pearson, Cengage, and so on.

Research areas
Harnessing big data, developing and deploying AI/ML and Management Science based tools and techniques to address regional/global competitiveness, social progress, and ease of doing business, and designing reliable index systems for the greater good. Additionally, supporting businesses in boosting efficiency and enhancing productivity and sustainability via predictive, prescriptive, and cognitive analytics.

Cymanow

Piotr Cymanow, PhD (Poland)

Doktor, absolwent studiów MBA „Management of Co-operative Bank”,  specjalista w zakresie zarządzania, zastępca kierownika Katedry Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Autor ponad 80 publikacji (w tym 4 książek) z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. Organizator wielu konferencji i sympozjów naukowych, recenzent licznych prac naukowych oraz dyplomowych. Uczestnik projektów badawczych (Horyzont 2020) i staży naukowych.
Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne na studiach I i II stopnia m.in. na kierunkach ekonomicznych, menadżerskich, politechnicznych i dziennikarskich oraz studiów MBA. Praktyk rynków finansowych – aktywny inwestor od 1993 r. oraz menadżer spółek kapitałowych (branża nieruchomości).

Research areas
Rozwój regionalny i lokalny obszarów górskich, zastosowanie Procesu Hierarchii Analitycznej i Procesu Sieci Analitycznej (AHP/ANP) w zarządzanie przedsiębiorstwami agrobiznesu, rynki finansowe i kapitałowe, wykorzystanie nowych mediów w zarządzaniu.

 

Hannia Gonzalez-Urango, PhD (USA, Spain)

PhD in Local Development (International Doctorate with Honours) from UniversitatPolitècnica de València.She was awarded her Bachelor in Industrial Management and a Master in Innovation Management. She is currently a Postdoctoral Researcher at UniversitatPolitècnica de València and a visiting researcher at the Latin American Studies Association LASA. Author of over 30 scientific publications, cooperates as a reviewer with publishers, i.e., Elsevier, Emerald, SAGE, The American Society of Civil Engineers ASCE, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), and as an area editor with the International Journal of the Analytic Hierarchy Process IJAHP. She has participated in more than tenresearch projects and the organization of international conferences and events in various countries. She is a member of the editorial board of the International Journal of the Analytic Hierarchy Process (IJAHP). She gives lectures, conducts research, and collaborates with colleges and researchers from Spain, the United States, The Netherlands, Poland and Colombia.

Research areas
Management of sustainability, Sustainable innovation, Inclusive collaborations for knowledge generation, Multi-criteria methods for problem solving and decision making (Analytical Hierarchy Process AHP and Analytical Network Process ANP).

Publikacje

Ujwary

9780367352646

Lis Anna