Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione” powstała z inicjatywy jej Założycielki dr Anny Ujwary-Gil w 2015 roku. Fundacja posiada osobowość prawną poświadczoną numerem KRS: 587704 nadanym w dniu 25 listopada 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym celem Fundacji „Cognitione” jest prowadzenie działalności naukowej, badawczej, a także oświatowej oraz upowszechnianie wiedzy i nauki. Ponadto promowanie współpracy między nauką i biznesem. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  • organizowanie konferencji i seminariów naukowych skierowanych do pracowników nauki i doktorantów. Dopuszcza się również organizację tego typu wydarzeń skierowanych do szerszej grupy odbiorców i specjalistów różnych dziedzin,
  • prowadzenie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, wydawniczej, wystawienniczej lub szkoleniowej w zakresie objętym celami statutowymi,
  • organizowanie i udział w wydarzeniach naukowych, oświatowych i innych zgodnie z celami statutowymi Fundacji,
  • redagowanie i publikowanie czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) o numerach: 2299-7326 (Online) 2299-7075 (Print),
  • organizację konferencji naukowej Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu, pt. „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów”,
  • redagowanie i publikowanie monografii pokonferencyjnej pt. „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów” i jej anglojęzycznego odpowiednika,
  • udział lub współdziałanie w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
  • prowadzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej, akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

Zarząd Fundacji

Dr Anna Ujwary-Gil – Prezes Fundacji

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii. Redaktor naukowy kilkunastu monografii, autorka dwóch książek, artykułów z zakresu zarządzania wiedzą, kapitału intelektualnego, modeli biznesu, czy analizy sieci organizacyjnej. Od 2011 założycielka i Redaktor Naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). W 2010 roku jej książka zatytułowana „Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa” wydana w CH&Beck w Warszawie otrzymała prestiżową nagrodę naukową w kategorii „Monografie” przyznaną przez Polską Akademię Nauk. Kierownik projektu w ramach Narodowego Centrum Nauki SONATA oraz badacz (senior researcher) 7 Ramowego Programu UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP). Od ponad piętnastu lat organizatorka oraz redaktor naukowy cykli konferencji Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu, które organizowane są każdego roku w czerwcu pod stałym hasłem: „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów”, po których publikowane są w ramach serii wydawniczych recenzowane monografie abstraktowane w Web of Science.

Dr Natalia Potoczek – Wiceprezes Fundacji

Danel Habura – Członek Zarządu